Klíčové aktivity


1. Budování vědecko-výzkumného týmu v oblasti aplikované statistiky

Popis realizace KA:

Výzkumný tým v oblasti aplikované statistiky koordinovaný doc. RNDr. Evou Fišerovou, Ph.D. předpokládá integraci tří excelentních evropských vědců z předních univerzit, majících potenciál k budování výzkumného týmu na UP v Olomouci. Těmito vědci jsou doc. Peter Filzmoser, dr. Matthias Templ a doc. Marián Gendár. Součinnost doc. Fišerové a těchto tří špičkových zahraničních odborníků povede k vybudování excelentního vědeckého týmu v oboru aplikované statistiky.

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny celkem 4 pozice pro mladé výzkumníky, kteří pod vedením doc. Fišerové, doc. Filzmosera, dr. Templa a doc. Gendára budou pracovat na svém dalším kariérním růstu, zapojení se do mezinárodních sítí a konsorcií a budou navazovat nové a posilovat již existující mezinárodní kontakty. Hlavními výzkumnými směry budou zejména: optimální navrhování experimentu, multivariátní regresní modely, smíšené lineární modely a kompoziční data. V těchto oblastech dosáhli doc. Fišerová, doc. Peter Filzmoser, dr. Matthias Templ a doc. Marián Gendár značných vědeckých úspěchů a jejich zapojením do klíčové aktivity 1 je zajištěn transfer těchto vědomostí na mladé výzkumníky a ostatní studenty.

Výstupy KA:

Plán V a V činností vědeckého týmu:

 • Vybudování konkurenceschopného vědecko-výzkumného týmu v oblasti aplikované statistiky - zejména v oblasti optimálního navrhování experimentu, multivariátních regresních modelů, smíšených lineárních modelů a kompozičních dat - vytvoření 4 pozic pro mladé vědecké pracovníky.
 • Zvýšení kvality a počtu publikací v odborných časopisech produkovaných mladými výzkumníky a řešiteli projektu na 15 publikací za rok.
 • Prohloubení a navázání nových kontaktů s významnými evropskými pracovišti zabývajícími se příbuznou problematikou - 5 evropských/mimoevropských pracovišť.

Další výstupy

Seminář pořádaný pravidelně každý měsíc (téma: Výzkum v oblasti statistického modelování, designu experimentu, vícerozměrných regresních modelů a kompozičních dat) a vedený garantem výzkumné aktivity, na kterém budou vystupovat zejména zahraniční experti a junioři z vědecko-výzkumného týmu. Seminář bude určen zejména zájemcům z řad ostatních akademických pracovníků a postgraduálních studentů. V rámci semináře se budou řešit i témata zaměřená na vzájemnou spolupráci dvou vzniklých výzkumných týmů a spolupráci s centry excelence na UP. Seminář bude nepravidelně spojen s návštěvou zvaného zahraničního odborníka (celkem 6) - (6x30 dní) během které budou podrobně diskutovány a rozebrány problémy a nové poznatky spojené s vědeckovýzkumným směrem týmu. Výstupem tohoto intenzivního semináře bude vždy 1 společná publikace s daným zahraničním odborníkem a navázání vzájemných vztahů mezi pracovišti.

Harmonogram

  2012 2013 2014 2015
měsíc 9101112 1 23456789101112 1 23456789101112 1 23456
1. Budování výzkumného týmu
v oblasti aplikované statistiky

2. Budování výzkumného týmu v oblasti aplikované geoinformatiky

Popis realizace KA:

Výzkumný tým v oblasti aplikované geoinformatiky vedený doc. RNDr. Jiřím Dvorským, Ph.D. předpokládá integraci jednoho excelentního vědce z přední evropské univerzity, majícího potenciál k budování výzkumného týmu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tímto integrujícím se vědcem je Dr. Maik Netzband (Odborník v oblasti vzdáleného průzkumu země, přední specialista v oblasti územního plánování, doktor na Technické univerzitě v Bochumi). Součinnost Doc. Dvorského a špičkového zahraničního odborníka povede k vybudování excelentního vědeckého týmu v oboru aplikované geoinformatiky.

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny celkem 4 pozice pro mladé výzkumníky, kteří pod vedením Doc. Dvorského a Dr. Netzbanda budou pracovat na svém dalším kariérním růstu, zapojení se do mezinárodních sítí a konsorcií a budou navazovat mezinárodní kontakty. Hlavními výzkumnými směry budou zejména Local Based Services, Územní plánování, Vzdálený průzkum země a geoinformační systémy. V těchto oblastech dosáhli Doc. Dvorský a Dr. Netzband mnohých vědeckých úspěchů a jejich zapojením do klíčové aktivity 2 je zajištěn transfer těchto vědomostí na mladé výzkumníky.

Výstupy KA:

Plán V a V činností vědeckého týmu:

 • Vybudování konkurenceschopného vědecko-výzkumného týmu v oblasti aplikované geoinformatiky - zejména v oblasti Local Based Services, Územní plánování a Dálkový průzkum země - Vytvoření 4 pracovních pozic pro mladé výzkumníky.
 • Zvýšení kvality a počtu publikací v odborných časopisech produkovaných mladými výzkumníky a řešiteli projektu na 15 publikací za rok.
 • Prohloubení a navázání nových kontaktů s významnými evropskými pracovišti zabývajícími se příbuznou problematikou - 4 evropská/mimoevropská pracoviště.

Další výstupy:

Pravidelný měsíční seminář v rámci výzkumného týmu (téma: Výzkum v oblasti geoinformačních technologií) vedený garantem výzkumné aktivity, na kterém budou vystupovat zejména zahraniční expert a junioři z výzkumného týmu. Seminář bude určen zejména zájemcům z řad ostatních zaměstnanců kateder a postgraduálním studentům. V rámci semináře se budou řešit i témata zaměřená na vzájemnou spolupráci dvou vzniklých výzkumných týmů a spolupráce s centry excelence na UP. Seminář bude nepravidelně spojen s návštěvou zvaného zahraničního odborníka (Celkem 4) - (4x30 dní), během kterých budou diskutovány v pracovních skupinách problematiky spojené s výzkumným směrem. Výstupem bude vždy 1 společná publikace a navázání vzájemných vztahů mezi pracovišti.

Harmonogram

Klíčová aktivita 2012 2013 2014 2015
měsíc 9101112 1 23456789101112 1 23456789101112 1 23456
2. Budování výzkumného týmu
v oblasti aplikované geoinformatiky

3. Mobilita a zapojení do mezinárodních sítí v oblasti statistického modelování

Popis realizace KA:

Výzkumný tým Doc. Fišerové se bude primárně zaměřovat na hlubší studium teorie optimálního navrhování experimentu, multivariátních regresních modelů, smíšených lineárních modelů a kompozičních dat. Vzhledem k odbornému zaměření skupiny budou uskutečněny mobility na následující vybraná pracoviště (v závorce garant na zahraniční straně):

 • LSU Health Sciences Center School of Public Health, New Orleans, USA (Prof. Julia Volaufova) - spolupráce v oblasti multivariátních regresních modelů a smíšených lineárních modelů
 • School of Mathematical Sciences, Queen Mary University of London, London, UK (Prof. Rosemary A. Bailey) - spolupráce v oblasti optimálního navrhování experimentu a jeho aplikací;
 • Department of Statistics and Propability Theory, Vienna University of Technology, Vienna, Austria (Assoc. Prof. Peter Filzmoser) - spolupráce v oblasti geostatistiky, kompozičních dat a vizualizací.
 • Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic (Prof. Andrej Pázman) - spolupráce v oblasti optimálního návrhu experimentu a nelineárních regresních modelů.
 • Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic (Doc. Viktor Witkovský) - spolupráce v oblasti matematické statistiky, analýzy vícerozměrných datových souborů, měření a metrologii a smíšených lineárních modelů.
 • Účas

  t na mezinárodních konferencích je zejména pro mladé vědecké pracovníky základním předpokladem jejich vzdělávání, vědomostního růstu a zvyšování kvality jejich vědeckých výstupů. Pro zkušené vědecké pracovníky jsou tyto významné mezinárodní konference příležitostí k prezentaci aktivit svého vědecko-výzkumného týmu a pro navazování nových mezinárodních kontaktů. Počítá se s podporou celkem 7 účastí na konferencích.

  Výstupy KA:

  V rámci této klíčové aktivity budou podpořeny celkem 4 osoby na pozici mladých výzkumníků, kteří uskuteční celkem 6 dlouhodobých pracovních stáží v celkové délce 390 dní.

  Dále bude podpořen garant klíčové aktivity (Doc. Fišerová), která v rámci svých mobilit (3x14dní) bude navazovat další kontakty pro rozvoj a internacionalizaci svého výzkumného týmu.

  Výstupem budou rovněž čtyři semináře mladých vědců pořádaných pro postgraduální studenty a zájemce z řad pregraduálních studentů, které budou pojednávat o zkušenostech z předních evropských a mimoevropských pracovišť z oblasti vědy, výzkumu a výuky aplikované statistiky.

  V neposlední řadě bude v rámci této aktivity uskutečněna 1 pracovní stáž garanta projektu do Londýna v rámci navázání nové spolupráce s vybranou institucí.

  V rámci této aktivity bude podpořeno rovněž 7 účastí na mezinárodních konferencích.

  Harmonogram

  Klíčová aktivita 2012 2013 2014 2015
  měsíc 9101112 1 23456789101112 1 23456789101112 1 23456
  3. Mobilita a zapojení do mezinárodních sítí
  v oblasti statistického modelování

  4. Mobilita a zapojení do mezinárodních sítí v oblasti geoinformačních systémů

  Popis realizace KA:

  Výzkumný tým pod vedením doc. Dvorského se bude primárně zaměřovat na hlubší studium modelování přírodních jevů s využitím geoinformačních systémů, environmentální modelování, územní plánování a Local Based Services. Vzhledem k odbornému zaměření skupiny budou uskutečněny mobility na následující vybraná pracoviště (v závorce garant na zahraniční straně):

  • National Centre for Geocomputation, Maynooth, Ireland (Prof. A. Stewart Fotheringham) - spolupráce v oblasti využití geoinformačních systémů.
  • Department of Spatial Economics, VU University, Amsterdam, Netherlands (Prof. Peter Nijkamp) - spolupráce v oblasti geocomputation.
  • Department of Information Science, City University, London, UK (Dr. Jo Wood) - spolupráce v oblasti environmentálního modelování.
  • Geographisches Institut, Ruhr-Universität, Bochum, Germany (Prof. Carsten Jürgens) - spolupráce v oblasti dálkového průzkumu země a územního plánování.

  Účast na mezinárodních konferencích je zejména pro mladé vědecké pracovníky základním předpokladem jejich vzdělávání, vědomostního růstu a zvyšování kvality jejich vědeckých výstupů. Pro zkušené vědecké pracovníky jsou tyto významné mezinárodní konference příležitostí k prezentaci aktivit svého vědecko-výzkumného týmu a pro navazování nových mezinárodních kontaktů. V rámci této aktivity bude rovněž podpořena účast mladých výzkumníků na nejvýznamnějších světových oborových konferencích pro možnost prezentace vlastních výsledků a navázání dalších kontaktů. Celkový počet podpořených účastí na odborných konferencích v zahraničí je 9.

  Výstupy KA:

  V rámci této klíčové aktivity budou podpořeny celkem 4 osoby na pozici mladých výzkumníků, kteří uskuteční celkem 9 dlouhodobých stáží v celkové délce 390 dní.

  Dále bude podpořen garant klíčové aktivity (Doc. Dvorský), který v rámci svých mobilit (3x14 dní) bude navazovat další kontakty pro rozvoj a internacionalizaci svého výzkumného týmu.

  Výstupem budou rovněž 4 semináře mladých vědců pořádaných pro postgraduální studenty a zájemce z řad pregraduálních studentů, které budou pojednávat o zkušenostech z předních evropských a mimoevropských pracovišť z oblasti vědy, výzkumu a výuky aplikované geoinformatiky.

  V neposlední řadě budou v rámci této aktivity uskutečněny 2 pracovní stáže hlavního garanta projektu do Londýna a Amsterdamu v rámci navázání nové spolupráce s vybranými institucemi.

  V rámci této aktivity bude rovněž podpořena účast mladých výzkumníků na nejvýznamnějších světových oborových konferencích pro možnost prezentace vlastních výsledků a navázání dalších kontaktů. Celkový počet podpořených účastí je 9.

  Harmonogram

  Klíčová aktivita 2012 2013 2014 2015
  měsíc 9101112 1 23456789101112 1 23456789101112 1 23456
  4. Mobilita a zapojení do mezinárodních sítí
  v oblasti geoinformačních systémů

  5. Pořádání konferencí v rámci výzkumných témat aplikovaná statistika a aplikovaná geoinformatika

  Popis realizace KA:

  Hlavním cílem této klíčové aktivity je pořádání mezinárodních konferencí v oblasti aplikované statistiky a také v oblasti aplikované geoinformatiky. Mezinárodní konference tohoto formátu na území České republiky chybí. To vnímá řešitelský kolektiv jako velké negativum působící na malou dynamiku rozvoje těchto vědních disciplín směrem k vyšší světové úrovni. Díky pořádání těchto mezinárodních konferencí dojde k propojení nově vznikajících výzkumných týmů s odborníky z různých částí světa, kteří se účastní podobných konferencí pořádaných v zahraničí. V rámci konferencí bude žádáno o prezentaci konferenčních sborníků v databázi ISI PROCEEDINGS.

  Výstupy KA:

  • 2 konference pořádané v rámci výzkumného týmu aplikované statistiky (Termín: 06/2013 a 06/2014).
  • 2 konferenční sborníky
  • 4 zvaní excelentní výzkumníci v oboru aplikované statistiky
  • 160 podpořených účastníků konferencí z řad všech tří cílových skupin projektu
  • 2 konference pořádané v rámci výzkumného týmu aplikované geoinformatiky (Termín: 01/2013 a 06/2014)
  • 2 konferenční sborníky
  • 4 zvaní excelentní výzkumníci v oboru geoinformatiky a jejich přednášky s dodatečným výukovým materiálem z oblasti aplikované geoinformatiky
  • 160 podpořených účastníků konferencí z řad všech tří cílových skupin projektu

  Harmonogram

  Klíčová aktivita 2012 2013 2014 2015
  měsíc 9101112 1 23456789101112 1 23456789101112 1 23456
  5. Pořádání konferencí v rámci výzkumných témat
  aplikovaná statistika a aplikovaná geoinformatika


  © 2012 | Ondřej Růžička