O projektu

Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů, s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů.

Základní informace

 • číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0170
 • doba řešení: září 2012 - červen 2015
 • operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (osa 7.2.3)

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na budování dvou výzkumně-vzdělávacích týmů vedených předními světovými odborníky v oblasti matematické statistiky a modelování přírodních jevů (hazardů - povodně, sesuvy, ekologické modelování, urbanizační procesy apod.) s vazbou na možné zapojení do mezinárodních sítí a programů. Katedra geoinformatiky (KGI) a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (KMAAM) představují významná národní pracoviště v oblasti geoinformačních technologií a matematických disciplín, která díky výsledkům projektu upevní svoji pozici v oblasti výzkumu a vzdělávání v oboru aplikované matematiky a geoinformatiky, kde již dnes patří Univerzita Palackého k uznávaným pracovištím. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 8 pozic pro mladé výzkumníky a budou zapojeni celkem 3 mezinárodně uznávaní odborníci z oblasti aplikované statistiky a geoinformačních systémů. V neposlední řadě bude podpořena aktivita směřující k pořádání významných mezinárodních konferencí.

↑ Na začátek

Cíle projektu

Cíl projektu je vybudování dvou nadstandardních vědecko-výzkumných týmů na KGI a KMAAM PřF UP. První vědecký tým bude zaměřen na modelování přírodních jevů (přírodních hazardů - povodně, sesuvy, ostatní živelné pohromy), environmentální modelování (biodiverzita, modelování výskytu ohrožených druhů, management ochrany chráněných druhů apod.), urbanizační modelování a aplikovanou kartografii (souhrnně zahrnuje pojem geoinformační systémy a jejich aplikace). Druhý vědecký tým bude zaměřen na prohloubení výzkumu v oblastech multivariátních regresních modelů, vícerozměrného zpracování dat, optimálního navrhování experimentů, kompozičních dat, stochastických procesů, robustních statistických metod a ve spolupráci s prvním vědeckým týmem na oblast geostatistiky.

Hlavní cíle jsou:

 • Zapojit 2 špičkové zahraniční odborníky z oboru aplikované statistiky a 1 z oboru geoinformačních systémů. Jejich zapojení je plánováno nejen do výzkumu ale také do systematické přípravy budoucích mladých výzkumníků na výše zmíněných katedrách. Kontakty vytvořené díky předešlé spolupráci garantují návaznost současných aktivit kateder a jejich vyšší efektivitu.
 • Motivovat mladé pracovníky na "startovacích" pozicích (8) do vzájemné spolupráce se zahraničními odborníky.
 • Motivovat ostatní dotčené členy kateder (20) a studenty postgraduálního studia (20) k vzájemné interdisciplinární spolupráci.
 • Zapojit nově vytvořené vědecké týmy do mezinárodních projektů a sítí, které v budoucnosti napomohou dalšímu budování kvality obou pracovišť.
 • Vytvořit systém mobilit pro jednotlivé mladé výzkumníky a vědecké pracovníky, kteří díky těmto zahraničním stážím obohatí své zkušenosti a znalosti ze zahraničních pracovišť. Cílů bude dosaženo zapojením mezinárodně uznávaných zahr. odborníků, kteří povedou nově vytvořené vědecko-výzkumné týmy. Díky své mezinárodní uznávanosti podpoří zapojené katedry a zvýší jejich pozici v oblasti aplikované statistiky a využití geoinformačních technologií a systémů.

↑ Na začátek

Zdůvodnění potřebnosti

PřF UP patří dlouhodobě k nejúspěšnějším fakultám v oblasti interdisciplinární spolupráce. Oblast vzdělávání a výzkumu v oborech aplikované statistiky a geoinformačních technologiích patří k dlouhodobé strategii zainteresovaných kateder. S rozvojem mnoha vědních oborů se však zcela vytratila schopnost jedince spolupracovat s odborníky z různých oborů a příbuzných vědních disciplín. K samovolnému shlukování vědeckých pracovníků v rámci pracovišť dochází dnes již ojediněle a vzniká tak akutní potřeba navázat potřebné kontakty a vybudovat nové výzkumné týmy.

Aktivity spojené se zapojením zahraničních odborníků, dlouhodobými stážemi vědeckých pracovníků a pořádáním cizojazyčných seminářů vytvoří na pracovišti žadatele internacionální prostředí, které je známé jak z předních výzkumných pracovišť, tak především z nejlepších světových univerzit. V neposlední řadě je vždy potřeba, aby kvalitní zahraniční výzkumník a pedagog měl kvalitní tým mladých vědců, kteří budou schopni předávané znalosti a zkušenosti absorbovat. Toho bude docíleno zapojením těch nejlepších mladých výzkumníků. Aby celý tento systém fungoval dle námi uvedených pravidel, kdy zahraniční vědečtí pracovníci předávají své poznatky mladším kolegům, budou v jednotlivých týmech rovnoměrně zastoupeni pracovníci s různou úrovní znalostí a zkušeností. Spojení perspektivních oborů s novými poznatky a přístupy špičkových zahraničních vědců (z nichž s některými již katedry spolupracují) povede díky získané podpoře k posílení postavení pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Pro doplnění potřebnosti projektu byl proveden dotazníkový průzkum mezi odborníky z dotčených oborů a výsledky jednoznačně poukazují na fakt, že v současném systému výzkumu a vzdělávání chybí větší míra internacionalizace a interdisciplinární spolupráce.

↑ Na začátek

Cílové skupiny

Cílovou skupinu je možné rozdělit na tři hlavní části.

KGI a KMAAM v současné době čítají přes 500 studentů pregraduálního studia a cca. 25 studentů postgraduálního studia.

První cílovou skupinu projektu - Skupinu A - tvoří akademičtí pracovníci UP, tzn. akademičtí pracovníci z ČR vyjma území hlavního města Prahy, kteří se zúčastní jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu, jako jsou výukové semináře a zvané přednášky.

Druhou cílovou skupinu - Skupinu B - tvoří mladí vědci (junioři) vybraní z KGI a KMAAM, tzn. mladí vědci z ČR vyjma území hlavního města Prahy, kteří budou společně se dvěma zahraničními vědeckými pracovníky v rámci KA 1 a s jedním zahraničním vědeckým odborníkem v rámci KA 2 budovat vědecké týmy a budou v rámci projektu podpořeni účastí na vzdělávacích aktivitách projektu.

Třetí cílovou skupinu - Skupinu C - tvoří studenti jak pregraduálního studia (bakalářského i magisterského), tak studenti postgraduálního studia, tzn. studenti VŠ z ČR vyjma území hlavního města Prahy, kteří budou v rámci pořádaných vzdělávacích akcí (zvané přednášky, workshopy a semináře) obohaceni o nové poznatky v oblasti interdisciplinárního vzdělávání.

Všechny tyto skupiny budou podpořeny v rámci projektu v důsledku vybudování dvou excelentních týmů zabývajících se především modelováním přírodních jevů a statistickými přístupy k analýze různých datových souborů, čímž bude docíleno nejen jejich národní, ale především mezinárodní konkurenceschopnosti.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Do projektu budou zapojeny tři hlavní cílové skupiny v důsledku vybudování dvou excelentních vědeckovýzkumných týmů na výše zmíněných katedrách PřF UP. Zapojení všech tří cílových skupin bude probíhat souběžně v 5-ti hlavních klíčových aktivitách, které mají za úkol nejen vytvoření dvou samostatných vědeckovýzkumných týmů (KA 1 a 2) v oblasti statistického modelování a geoinformačních systémů, ale také zapojení těchto týmů do mezinárod. sítí a projektů prostřednictvím mobilit, zahraničních stáží a účasti na mezinárodních konferencích (KA 3, 4 a 5).

Skupina A - akademičtí pracovníci UP - zkušení vědečtí pracovníci specializující se na oblast statistiky a geoinformatiky, kteří nejsou nijak zapojeni do projektu. Celkem bude podpořeno 30 pracovníků ze skupiny A. Tito pracovníci budou navštěvovat semináře pořádané v rámci KA 1 a 2, na kterých se budou prezentovat a diskutovat vědecké výsledky obou týmů. Pracovníci kateder, kteří nebudou přímo zapojeni do projektu, tak dostanou možnost rovněž čerpat z dosažených výsledků projektu a sbírat zkušenosti od zahr. expertů. Díky těmto seminářům budou členové kateder v úzkém kontaktu se zahraničními i domácími vědeckými pracovníky.

Skupina B - junioři - se budou vzdělávat ve výzkumu a výzkumných aktivitách v rámci dvou vzniklých vědeckovýzkumných týmů vedených zahraničními odborníky. Ti budou svůj tým mladých vědců vést především k budování mezinárodního postavení tak, aby jejich činnost po skončení projektu vyvrcholila samostatnou excelentní vědeckou kariérou. Přestože budou mít tyto dva výzkumné týmy odlišnou specializaci, tématicky spolu budou velice úzce spolupracovat a to jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti řešení konkrétních praktických aplikací úzce souvisejících s jejich vědeckým zaměřením.

Skupina C - ostatní studenti - studenti oborů geoinformatika a aplikovaná matematika UP (pregraduální i postgraduální) se budou v rámci projektu účastnit jednotlivých vzdělávacích aktivit (seminářů, workshopů, konferencí).

Přínos pro cílovou skupinu

Skupina A - akademičtí pracovníci UP - zapojí se v rámci vybudovaných vědecko-výzkumných týmů do vědecké práce v internacionalizovaném týmu, účast na mezinárodních konferencích, možnost navázání nových vědeckých kontaktů a vznik mezinárodní spolupráce (KA 1,2,3,4 a 5).

Skupina B - junioři - možnost vzdělávání odborníky v oblasti statistického zpracování dat, statistického modelování, geoinformatiky, výpočetních metod atd. (KA 1 a KA 2). Možnost navázání vědeckých kontaktů se zahraničními pracovníky, načerpání zkušeností s vědeckou prací prováděnou v rámci internacionalizovaného týmu, účast na mezinárodních konferencích (KA 5), zvýšení vědecké kvality a vznik mezinárodní spolupráce (KA 3 a 4).

Skupina C - ostatní studenti - zvýšení kvality vědomostí získaných z pořádaných seminářů, přednášek a workshopů vedených jak českými tak především zahraničními vědeckými odborníky, získávání poznatků a zkušeností z pořádaných konferencí (KA 5), navázání nových vědeckých kontaktů.

↑ Na začátek

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

 1. Nedostatečná motivace zahraničních odborníků pro zapojení do projektu.
 2. Nedostatečný zájem ze strany studentů a mladých vědců (juniorů).
 3. Neplnění harmonogramu, nenaplnění monitorovacích indikátorů projektu.
 4. Sestavení realizačního týmu - některý z plánovaných pracovníků nebude moci být do projektu zapojen.

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik)

 1. Hlavním rizikem ohrožujícím realizaci projektu je malý zájem ze strany zahraničních odborníků o účast na řešení projektu, případně upřednostnění atraktivnější nabídky z jiných zahraničních pracovišť. Riziku malého zájmu zahraničních odborníků v projektu řešitelský kolektiv čelí dlouhodobým osobním kontaktem a úspěšnou spoluprací podpořenou společnými publikacemi. U dr. Netzbanda a prof. Kleina je navíc účast v projektu podpořena společným záměrem na vytvoření výzkumných týmů v oblasti aplikované statistiky (prof. Klein) a geoinformačních systémů (dr. Netzband). U dalšího zahraničního pracovníka jsou cíle projektu naplněním dlouholeté činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.
 2. Malý zájem ze strany mladých českých výzkumníků je minimalizován zapojením garantů jednotlivých výzkumných skupin, kteří jsou aktivními školiteli studentů jak postgraduálního studia, tak pregraduálního studia na dotčených katedrách. Toto riziko je navíc minimalizováno pořádáním zvaných přednášek zahraničních vědeckých odborníků jak KGI, tak KMAAM. Tyto přednášky jsou hojně navštěvovány studenty, což svědčí o jejich zájmu o danou problematiku.
 3. Plnění harmonogramu projektu bude kontrolováno na pravidelných schůzkách projektového týmu. Plnění monitorovacích indikátorů bude průběžně sledováno operativní evidencí projektu a v případě, že by hrozilo nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů, budou v průběhu řešení projektu přijata potřebná opatření, tak, aby se případnému nenaplnění předešlo.
 4. Všichni členové realizačního týmu vyslovili svůj jasný souhlas s jejich zapojením do připravovaného projektu vedoucího ke vzniku internacionalizovaných vědecko-výzkumných týmů.

↑ Na začátek

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Po skončení podpory projektu budou na pracovišti KGI a KMAAM Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci probíhat započaté výzkumné aktivity a obě katedry budou nadále pokračovat s pořádáním zvaných přednášek, odborných seminářů a workshopů, které budou vedeny jak českými, tak především zahraničními odborníky. Udržení vysokého vědeckého standardu nastaveného díky fungování projektu a vzniku profilovaných vědecko-výzkumných týmů bude docíleno vytvořením kompetitivního prostředí již v samém počátku fungování projektu. Tato aktivita pak bude přenesena i do pokračujících etap, kdy se budou jednotlivé vědecko-výzkumné týmy orientovat na excelentní aplikovaný výzkum v oblasti matematické statistiky a geoiformačních technologií. Tento výzkum se budou snažit nejen co nejvíce prohloubit, ale zároveň svým aktivním přístupem a publikační činností rozšířit i do jiných vědeckých oblastí a disciplín. Tím bude dosaženo co možná nejefektivnějšího zužitkování získaných znalostí a zkušeností podporovaných především tímto projektem.

Nadále budou pokračovat aktivity vedoucí k udržení mezinárodních kontaktů a vazeb, které byly díky projektu získány, resp. posíleny a které budou díky pokračovacím aktivitám vědeckých pracovníků a juniorů dále rozšiřovány. Díky získaným, resp. posíleným mezinárodním kontaktům budou předkládány společné projekty do Rámcových programů Evropské Unie a bude udržována vzájemná mobilita mezi pracovišti.

↑ Na začátek

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Budování kvalitních vzdělávacích a výzkumných týmů v oblasti aplikované statistiky, environmentálního modelování, územního plánování, Local Based Services a geoinformačních systémů se neobejde bez nutné internacionalizace týmů a integrace významných světových odborníků na zmíněná témata. Přidanými hodnotami v tomto ohledu tedy jsou:

 • Zapojení 3 mezinárodně uznávaných odborníků do 2 výzkumných týmů na UP z oblasti aplikované statistiky, matematického modelování a využití geoiformačních systémů pro dálkový průzkum země a oblast Local Based Services.
 • Vytvoření 8 pozic pro mladé výzkumníky, kteří budou pod vedením zahraničních expertů usilovat o co nejkvalitnější výzkum, čímž zvýší postavení nejen své, ale i svých pracovišť v mezinárodním měřítku. Mobility uskutečněné v rámci budování kvalitních vědecko-výzkumných týmů jsou důležitým faktorem, zajišťující přínos nových znalostí, zkušeností a navázání zahraničních kontaktů. Tyto faktory jsou potřebné nejen k udržení nepřetržitého rozvoje vědy a výzkumu, ale také k vybudování takových výzkumných pracovišť, které nabydou mezinárodního postavení. Je tudíž nezbytné, aby se celý tým snažil o zapojení do mezinárodních projektů a sítí. Přidanými hodnotami v tomto ohledu budou:
 • Podpora mobilit mladých výzkumníků na přední evropská i mimoevropská pracoviště za účelem vytvoření internacionálních vazeb a kontaktů, popřípadě prezentování výsledků.
 • Inovace vzdělávacích aktivit dotčených kateder za přispění zahraničních expertů a zvaných odborníků. Kontakt studentů se zahraničními odborníky, studium v cizím jazyce a možnost sdílení zážitků s mladými výzkumníky bude mít značný podíl na popularizaci, inovaci a medializaci daných studijních oborů.
 • Podpora účastí na mezinárodních konferencích jako prostředek navázání dlouhodobých partnerských vztahů za účelem budoucí spolupráce.

↑ Na začátek© 2012 | Ondřej Růžička